Uw directe hulp bij verlies of diefstal

Handig & goed geregeld

Disclaimer & Privacy Van Lanschot Personal Service


Algemeen

Deze website en de daaraan gekoppelde database is van Database Fulfilment B.V. Van Lanschot Kempen N.V. heeft de uitvoering van haar product/dienst Van Lanschot Personal Service uitbesteed aan Database Fulfilment B.V. en SOS International . Het gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Van Lanschot Personal Service.

Aansprakelijkheid

Database Fulfilment B.V. streeft er naar om de informatie op haar website(s) zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. Database Fulfilment B.V. garandeert niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Database Fulfilment B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.

Database Fulfilment B.V. is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien Database Fulfilment B.V. gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Database Fulfilment B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiƫle compensatie.

Privacybeleid

Database Fulfilment B.V. vindt uw privacy heel belangrijk en gaat daarom zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig om met uw persoonsgegevens. Hieronder geven we aan hoe wij omgaan met de gegevens die u registreert via deze website.

 • Gebruik van gegevens

  Wij slaan (persoons)gegevens op die bij het aanmaken van een account worden vastgelegd. Daarnaast slaan wij de (persoons)gegevens op die u invoert in uw digitale dossier. Naast genoemde persoonlijke gegevens leggen we statistische gegevens vast ten aanzien van het gebruik van www.mijnpersonalservice.nl, onafhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een account. Statistische gegevens betreffen bijvoorbeeld het klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn nimmer te koppelen aan persoonsgegevens.

 • Opslag van gegevens

  De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de database van Database Fulfilment B.V. Deze database is streng beveiligd. Data overdracht tussen de website, de inlogomgeving en de database vindt versleuteld plaats. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden.

 • Gegevens aanvullen, bijwerken en verwijderen

  U kunt zelf uw beveiligde account aanmaken en beheren. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van deze gegevens. Zonder ingevuld digitaal dossier kunnen wij u niet helpen in geval van nood.

 • E-mail

  Mailberichten verstuurd door Mijn Personal Service zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Van Lanschot Personal Service sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.